31 oktober 2018 - De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het plan willen de ministers het toezicht en de handhaving in het buitengebied versterken, de illegale activiteiten in het buitengebied terugdringen en de veiligheid van de groene boa’s vergroten. De in het plan van aanpak opgenomen maatregelen zien op capaciteit, opleiding, uitrusting, en samenwerking. De betrokken partijen zullen in een werkgroep regelmatig bij elkaar blijven komen om verder invulling en uitvoering aan de maatregelen te geven en de voortgang te bewaken.

Om tegemoet te komen aan de daling van de capaciteit van de groene boa’s zetten de ministeries de subsidieregeling als tegemoetkoming voor extra kosten tot 2020 voort. De bij het plan van aanpak betrokken partijen moeten richting hun achterban meer aandacht geven aan de mogelijkheden tot het sluiten van samenwerkingsconvenanten. Verder willen de ministeries in overleg met de werkgevers van de groene boa’s om na te gaan of er mogelijkheden zijn en behoefte is aan flexibelere manieren om boa’s aan te stellen. Ook gaan de betrokken partijen in kaart brengen of preventieve maatregelen en het meer actief benutten van de aanwezigheid van de bezoekers een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van illegale activiteiten in het buitengebied. Er komt meer maatwerk in de inhoud van de opleidingen voor groene boa's. De ministeries bekijken in overleg met de examencommissie en met de werkgevers of het mogelijk en wenselijk is om meer differentiatie aan te brengen in de omvang van de opleiding.

De Nationale Politie gaat kijken naar het tarief dat nu wordt doorbelast voor de C2000 portofoons en naar een overgangsregeling tussen het tarief dat in het verleden gold en het kostendekkende tarief. In de tussentijd wordt ook onderzocht of boa's via andere mogelijkheden de beschikking kunnen krijgen over de gewenste verbinding met de meldkamer;
De ministeries gaan na of en onder welke voorwaarden de particuliere groene boa’s toegang kunnen krijgen tot gegevens uit de Basisregistratie Personen en van de Rijksdienst voor wegverkeer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid brengt met de Nationale politie, het Openbaar Ministerie en de werkgevers van de groene boa’s nader in beeld onder welke voorwaarden toekenning van geweldsmiddelen aan de groene boa’s noodzakelijk wordt geacht. 

De betrokken partijen maken afspraken over de taken die van de groene boa in het buitengebied mogen worden verwacht, onder meer in relatie tot de samenwerking met de politie. Ook worden er afspraken gemaakt over het hanteren van een helder aanspreekpunt bij de politie voor de groene boa’s aangaande samenwerking, ook ingeval het terrein meerdere basiseenheden omvat. De betrokken partijen inventariseren knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen de politie en de groene boa’s, en nemen deze waar mogelijk weg.

Zie voor meer informatie het Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied op de site van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid.