X

Nieuws

02 oktober 2022

CONTROLES BUITENGEBIED NOORD-VELUWE

De hertenbronst geeft ieder najaar weer de nodige onrust in de buitengebieden van de Noord Veluwe. Niet zo zeer als gevolg van de bronstige mannelijke herten, maar veel meer nog door bezoekers en ‘natuurliefhebbers’ die zich niet aan de regels wensen te houden. Mede daarom was er in de afgelopen periode een aangescherpt toezicht in de buiten- en bosgebieden op de Noord Veluwe. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing voor diverse overtredingen.

De controles op de Noord Veluwe zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk. De afgelopen weken zijn er regelmatig controles uitgevoerd. Soms door individuele Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s), maar met regelmaat ook via een gezamenlijk optreden van de Boa’s van diverse terrein beherende organisaties.  

Uiteenlopende overtredingen
Bij het gezamenlijk optreden is in duo’s van de vroege avond tot de late nachtelijke uren toezicht uitgeoefend in het buitengebied van de Noord Veluwe. Hieraan werd deelgenomen door Boa’s van o.a. Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Kastelen, gemeenten, Natuurmonumenten, particuliere terreineigenaren, de provincie Gelderland, Omgevingsdiensten, Sportvisserij en de Politie.

Het bleek opnieuw nuttige om deze avonden alleen of gezamenlijk op te treden, waarbij speciaal is gelet op de naleving van onder andere de toegangsbepalingen van natuurgebieden en op de naleving van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Tijdens statische en dynamische controles zijn voertuigen onderzocht, is hulpverleend aan verdwaalde personen en zijn wild aanrijdingen afgehandeld. Er zijn meerdere processen verbaal opgemaakt voor het zich bevinden op verboden grond, begeven buiten wegen en paden en geslotenverklaringen. Naar een aantal zaken wordt nog nader onderzoek verricht.

De acties tonen opnieuw aan dat toezicht in het buitengebied gewenst is en blijft.